V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
elmeng
V2EX  ›  程序员

拓荒计划 在线捞人,鼓励接单

 •  
 •   elmeng · 2020-04-27 10:47:59 +08:00 · 6817 次点击
  这是一个创建于 1069 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  我是此次计划发起者,一名 UI 设计师,迫于生计,中年无奈,拓展外部收入,特意组织此次计划。

  虽然狼多肉少,试试就有希望。 如果你也中年危机,想靠自己专业知识拓荒,欢迎加入。

  如果你有项目,这里有 PHP JAVA 前端,全栈,设计,产品,啥都有,来这里组团队就够了,各个都是人才说话又好听。

  一百两百不嫌少,三千五千不嫌多,三万五万更美好。

  点击扫一扫 http://xdon.com.cn/v2.jpg

  手动狗头

  第 1 条附言  ·  2020-04-28 08:40:44 +08:00
  兄弟们,群 200 人就开始限制了,加我微信拉你们。
  备注 V2
  http://xdon.com.cn/wo.jpg
  37 条回复    2020-06-15 17:49:13 +08:00
  wudalang123
      1
  wudalang123  
     2020-04-27 11:02:29 +08:00
  请问如何保障被雇的人的利益和雇主的利益?
  elmeng
      2
  elmeng  
  OP
     2020-04-27 11:09:39 +08:00
  @wudalang123 自行甄别,警惕白嫖。如果技术员:建议现预付 50%以上,再干活。如果是项目方:考察专业能力。
  wilsonmk
      3
  wilsonmk  
     2020-04-27 15:40:41 +08:00 via Android
  超过 200 只能通过群成员加入。有 tg 群组么
  xjmroot
      4
  xjmroot  
     2020-04-27 15:59:21 +08:00
  人满了,扫不进去
  jeff0819
      5
  jeff0819  
     2020-04-27 15:59:39 +08:00
  进不去了,楼主~
  mdesi
      6
  mdesi  
     2020-04-27 16:03:56 +08:00
  进不去了
  kissido
      7
  kissido  
     2020-04-27 16:09:24 +08:00
  进不去了
  idamien
      8
  idamien  
     2020-04-27 16:33:49 +08:00
  进不去了
  phpxiaowangzi
      9
  phpxiaowangzi  
     2020-04-27 16:38:27 +08:00
  求拉,VX:c2VsbGVyZmVuZzIwMTI=
  BacGa
      10
  BacGa  
     2020-04-27 16:51:09 +08:00
  求拉 wx: bacga_void_man
  719465553
      11
  719465553  
     2020-04-27 17:01:13 +08:00
  建议改成活码,人满了就换群
  keshawnvan
      12
  keshawnvan  
     2020-04-27 17:07:02 +08:00
  满了
  spence9527
      13
  spence9527  
     2020-04-27 17:29:46 +08:00
  求拉,VX:dGlhbnhpYTczMjM=
  bisheng949494
      14
  bisheng949494  
     2020-04-27 17:34:52 +08:00
  求拉,VX: bi531334444
  wuliuqi
      15
  wuliuqi  
     2020-04-27 17:39:28 +08:00
  进不去了楼主
  xingheng
      16
  xingheng  
     2020-04-27 17:57:16 +08:00
  求拉:VX: eGluZ2hlbmc5MDcK
  li343468368
      17
  li343468368  
     2020-04-27 18:13:36 +08:00
  求拉:vx:MTU2MDI5MDg4ODA=
  0xZhangKe
      18
  0xZhangKe  
     2020-04-27 18:33:30 +08:00
  求拉:emtlODg4ODg4OA==
  NOspy
      19
  NOspy  
     2020-04-27 18:40:06 +08:00
  带一脚:Tk9fc3B5
  vivili
      20
  vivili  
     2020-04-27 18:50:33 +08:00
  凑个热闹:eWVuYnk5NjIzNTc5Mjc=
  qinxiao
      21
  qinxiao  
     2020-04-27 20:23:58 +08:00
  上个车:UVgzNDYwMjU=
  xiaoming1992
      22
  xiaoming1992  
     2020-04-27 20:56:18 +08:00
  蹭一个 MTAzODc2MTc5M0BxcS5jb20=
  xiaoming1992
      23
  xiaoming1992  
     2020-04-27 21:02:04 +08:00
  日了,都是 VX ?那我搞不了,不喜欢 VX
  brendanliu
      24
  brendanliu  
     2020-04-27 21:29:38 +08:00
  蹭蹭 求拉 Brendan_Lau
  tiktokxxxx2020
      25
  tiktokxxxx2020  
     2020-04-27 22:53:15 +08:00
  求拉:YXdwc2F3cHMxMg==
  galikeoy
      26
  galikeoy  
     2020-04-28 00:29:14 +08:00
  base64:WmNlZGlh
  wwter123
      27
  wwter123  
     2020-04-28 07:23:52 +08:00 via iPhone
  求拉 VX: d3d0ZXIxMg==
  trybye
      28
  trybye  
     2020-04-28 07:33:21 +08:00 via Android
  这有这么多中年?
  857681664
      29
  857681664  
     2020-04-28 08:22:21 +08:00 via Android
  求拉 a13566189672
  elmeng
      30
  elmeng  
  OP
     2020-04-28 09:06:15 +08:00
  以上的 我均加了一下,其他要入的 扫我拉。看样子中年危机已经大爆发。
  XYD5991
      31
  XYD5991  
     2020-04-28 09:13:22 +08:00
  求拉 lgsn1995
  wangyzj
      32
  wangyzj  
     2020-04-28 11:42:27 +08:00
  都是中年
  twoconk
      33
  twoconk  
     2020-04-28 14:49:27 +08:00
  都是工作不饱和 。。。。。
  MrFat
      34
  MrFat  
     2020-04-28 15:03:41 +08:00
  求拉 BSky_Ocean
  whitehack
      35
  whitehack  
     2020-04-28 15:48:42 +08:00
  这有个 tg 的..

  @v2exteam
  WhiteQian
      36
  WhiteQian  
     2020-04-28 23:22:44 +08:00
  楼主拉我一下呗,VX: dGhlX29ubHlfZXNjYXBlCg==
  phxwzx
      37
  phxwzx  
     2020-06-15 17:49:13 +08:00
  楼主的微信图也失效了,求拉:1530092839
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2308 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 05:42 · PVG 13:42 · LAX 22:42 · JFK 01:42
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.