V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
bov
V2EX  ›  分享发现

分享下轻芒(前豌豆荚团队)做的 iOS 阅读 app 内测邀请,可以订阅公众号和 RSS

 •  2
   
 •   bov · 2020-06-10 12:17:30 +08:00 · 17323 次点击
  这是一个创建于 1503 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  喜欢阅读和订阅的朋友可以试试,还在内测阶段。

  详情请看链接的文章,感兴趣的用户请留下邮箱的 base64,如果同时留下微信号的话他们会拉你进群,可以反馈问题。

  https://mp.weixin.qq.com/s/WmeqYSb8rzfjf4RYoxFBbQ

  两种阅读模式

  阅读笔记

  第 1 条附言  ·  2020-06-10 19:39:21 +08:00
  问了一下他们那边的客服,说是明天会看下,逐步给大家开放内测权限。
  第 2 条附言  ·  2020-06-12 12:30:01 +08:00
  又问了下他们的客服,说是昨天太忙了还没来得及给大家开放邀请,今天会优先处理的,大家再等等,不好意思。
  第 3 条附言  ·  2020-06-13 22:03:55 +08:00
  贴了邮箱的基本都发了,如果有哪位同学没收到的话,请注意看下垃圾邮件,或者就是 base64 贴错了也有可能。需要了就改正后继续回帖,我空了会再看看的,感谢大家的信任。
  第 4 条附言  ·  2020-06-19 15:31:29 +08:00
  又问了下那边,说是今天会给收到邮件的同学开通 TestFlight 邀请,大家再等待一会,实在不好意思,他们估计真的太忙啦。
  296 条回复    2020-08-17 15:17:48 +08:00
  1  2  3  
  crs0910
      1
  crs0910  
     2020-06-10 12:25:06 +08:00
  MXgwMjc5MEBnbWFpbC5jb20=
  kookpua
      2
  kookpua  
     2020-06-10 12:33:15 +08:00 via iPhone
  dnxnxn
      3
  dnxnxn  
     2020-06-10 12:48:09 +08:00
  ZGF2aWRrbDA4MTFAZ21haWwuY29t
  roroge
      4
  roroge  
     2020-06-10 13:01:53 +08:00
  MTIyODIwMDU5QHFxLmNvbQ==
  shiran1909
      5
  shiran1909  
     2020-06-10 13:21:22 +08:00 via Android
  MzMxNjMwMjEwQHFxLmNvbQ==
  zuston
      6
  zuston  
     2020-06-10 13:21:56 +08:00 via iPhone
  ipadpro4k
      7
  ipadpro4k  
     2020-06-10 13:24:13 +08:00 via iPhone
  aXBhZHBybzRrQGdtYWlsLmNvbQ==
  hanqian
      8
  hanqian  
     2020-06-10 13:31:25 +08:00
  c2FuZGxvbmdAZ21haWwuY29t
  sankemao
      9
  sankemao  
     2020-06-10 13:36:06 +08:00
  MjEwOTgwMDU5QHFxLmNvbQ==
  ligongpu
      10
  ligongpu  
     2020-06-10 13:36:25 +08:00
  dnglM0E4NzY2MjQ0Mg==
  Aprilming
      11
  Aprilming  
     2020-06-10 13:45:31 +08:00
  eXp5YXd5QGxpdmUuY29t
  xfoxtbat
      12
  xfoxtbat  
     2020-06-10 13:48:55 +08:00
  MTcxODc0MjYwQHFxLmNvbQ==
  dcty
      13
  dcty  
     2020-06-10 13:52:58 +08:00
  aWNyaEB2aXAucXEuY29t
  tyzrj766
      14
  tyzrj766  
     2020-06-10 13:55:55 +08:00
  dHl6cmo3NjZAZ21haWwuY29t
  SauerkrautFish
      15
  SauerkrautFish  
     2020-06-10 13:57:20 +08:00
  dGFhbWpvZUBnbWFpbC5jb20=
  ysbtg
      16
  ysbtg  
     2020-06-10 13:57:52 +08:00
  eXNidGdAMTYzLmNvbQ==
  zhaoolee
      17
  zhaoolee  
     2020-06-10 14:02:39 +08:00
  emhhb29sZWVAZ21haWwuY29t
  xiacurry
      18
  xiacurry  
     2020-06-10 14:04:22 +08:00
  cWluZ21lbmd4aWFAZ21haWwuY29t
  cairnechen
      19
  cairnechen  
     2020-06-10 14:06:39 +08:00
  Y2Fpcm5lY2hlbkBxcS5jb20=
  AlphaPai
      20
  AlphaPai  
     2020-06-10 14:07:01 +08:00 via iPhone
  eGlhbmd6aS5oQGdtYWlsLmNvbQ==
  dongsuo
      21
  dongsuo  
     2020-06-10 14:07:18 +08:00
  Ynl0ZXJvY2s=
  YYCX
      22
  YYCX  
     2020-06-10 14:08:12 +08:00 via iPhone
  NzQ3MzQ2MDAxQHFxLmNvbQ==
  leqoqo
      23
  leqoqo  
     2020-06-10 14:10:50 +08:00
  bGVxb3FvQG1lLmNvbQog
  brucemei
      24
  brucemei  
     2020-06-10 14:10:58 +08:00
  c21hcnRtZWlAeWVhaC5uZXQ=
  feir
      25
  feir  
     2020-06-10 14:11:49 +08:00
  ZmVpckBtZS5jb20=
  KKFantasy
      26
  KKFantasy  
     2020-06-10 14:18:06 +08:00 via iPhone
  a2sxMDA0MzVAMTYzLmNvbQ==
  CY4suncheng
      27
  CY4suncheng  
     2020-06-10 14:21:08 +08:00
  bGlob25na2FrYUBnbWFpbC5jb20=
  MIMEIK
      28
  MIMEIK  
     2020-06-10 14:23:57 +08:00 via iPhone
  bWltZWlrQGljbG91ZC5jb20=
  ormand1bd
      29
  ormand1bd  
     2020-06-10 14:29:36 +08:00
  Njk1Njg1MDY1QHFxLmNvbQ==
  zhusimaji
      30
  zhusimaji  
     2020-06-10 14:30:55 +08:00
  Ym9vc3RjakBnbWFpbC5jb20
  zhusimaji
      31
  zhusimaji  
     2020-06-10 14:31:39 +08:00
  Ym9vc3RjakBnbWFpbC5jb20=
  pengtikui
      32
  pengtikui  
     2020-06-10 14:34:30 +08:00
  cGVuZ3Rpa3VpQGdtYWlsLmNvbQ==
  soulm
      33
  soulm  
     2020-06-10 14:47:44 +08:00
  c291bG1AMTI2LmNvbQ==
  youthcould
      34
  youthcould  
     2020-06-10 14:52:06 +08:00
  NjcyNDE5MTc1QHFxLmNvbQ==
  Nick
      35
  Nick  
     2020-06-10 14:52:14 +08:00
  测试的邀请不是已经截至了吗?
  Salo
      36
  Salo  
     2020-06-10 14:52:21 +08:00
  c2Fsby56eWhAZ21haWwuY29t
  luohuaruxue
      37
  luohuaruxue  
     2020-06-10 14:52:30 +08:00
  bHVvaHVhcnV4dWVAZ21haWwuY29tCg==
  waler
      38
  waler  
     2020-06-10 14:57:57 +08:00
  d2FsZXJAcXEuY29t
  liguoqinjim
      39
  liguoqinjim  
     2020-06-10 15:01:46 +08:00
  bGlndW9xaW5qaW0yM0BnbWFpbC5jb20=
  yojouhanist
      40
  yojouhanist  
     2020-06-10 15:04:02 +08:00
  cmFpc2FuOTIxMTZAZ21haWwuY29t
  nrtEBH
      41
  nrtEBH  
     2020-06-10 15:05:12 +08:00
  YzA4NzgxQGdtYWlsLmNvbQ==
  bov
      42
  bov  
  OP
     2020-06-10 15:14:21 +08:00
  @Nick 我贴的文章链接是他们 2 月份刚开始内测时发的,现在还一直在开放内测。
  azoon
      43
  azoon  
     2020-06-10 15:20:37 +08:00
  YXpvb25AMTYzLmNvbQ==
  spemoon
      44
  spemoon  
     2020-06-10 15:21:46 +08:00
  bGlkaWFuLnN3QGdtYWlsLmNvbQ==
  peach1225
      45
  peach1225  
     2020-06-10 15:21:51 +08:00 via iPhone
  aGl5b2tpMzNAZ21haWwuY29t
  love8
      46
  love8  
     2020-06-10 15:27:41 +08:00
  Email:OTczMDU3MjU0QHFxLmNvbQ==
  WeChat:bG92ZTIwOTQ1MjA=
  nashxk
      47
  nashxk  
     2020-06-10 15:30:02 +08:00
  bmFzaHhrQGdtYWlsLmNvbQ==
  zzetao
      48
  zzetao  
     2020-06-10 15:34:28 +08:00
  Wechat: enpldGFvbw==
  hexo
      49
  hexo  
     2020-06-10 15:34:33 +08:00
  Zm9sZGVyQDE2My5jb20=
  doxy
      50
  doxy  
     2020-06-10 15:35:03 +08:00
  NzMwMDQxMTA5
  hexo
      51
  hexo  
     2020-06-10 15:35:20 +08:00
  @hexo wechat:ZmFuanVubHk=
  Mrxxy
      52
  Mrxxy  
     2020-06-10 15:41:21 +08:00
  OTA0NjExMDgwQHFxLmNvbQ==
  hewigovens
      53
  hewigovens  
     2020-06-10 15:41:46 +08:00
  aGV3aWdvdmVuc0BnbWFpbC5jb20=
  lison007
      54
  lison007  
     2020-06-10 15:42:51 +08:00
  MTU3MTIwMDAzMDI=
  hhg200454
      55
  hhg200454  
     2020-06-10 15:44:52 +08:00
  aGhnMjAwNDU0QDE2My5jb20=
  adamwang
      56
  adamwang  
     2020-06-10 15:46:30 +08:00
  YWRhbTExMDJAaWNsb3VkLmNvbQ==
  Blackricky
      57
  Blackricky  
     2020-06-10 15:49:23 +08:00
  cmlvN0BxcS5jb20=
  xubihang
      58
  xubihang  
     2020-06-10 15:50:14 +08:00
  eHViaWhhbmdAZ21haWwuY29t
  Lightbraves
      59
  Lightbraves  
     2020-06-10 15:51:39 +08:00
  YnJhdmVzZmx5QGdtYWlsLmNvbQ==
  Chowe
      60
  Chowe  
     2020-06-10 15:59:52 +08:00 via iPhone
  不是有个轻芒阅读吗?放弃了?
  kuku
      61
  kuku  
     2020-06-10 16:06:45 +08:00
  邮箱: bGVvbmFyZG9rdWt1QGdtYWlsLmNvbQ==
  微信: bGVvbmFyZG9rdWt1
  imgentleman
      62
  imgentleman  
     2020-06-10 16:09:17 +08:00
  MjI3NTIzMTI2OEBxcS5jb20=
  MayOvQ
      63
  MayOvQ  
     2020-06-10 16:13:14 +08:00
  NjU3NDk4MzEzQHFxLmNvbQ==
  hehe12525
      64
  hehe12525  
     2020-06-10 16:13:32 +08:00
  MzU3MDAzNjcxQHFxLmNvbQ==
  ytzong
      65
  ytzong  
     2020-06-10 16:14:04 +08:00
  eXR6b25nN0BnbWFpbC5jb20=
  zhanauto
      66
  zhanauto  
     2020-06-10 16:15:19 +08:00
  emhhbmdzaHUwMjcxQHFxLmNvbQ==
  alexzuo
      67
  alexzuo  
     2020-06-10 16:20:02 +08:00
  YWxleC56dW8xMTI4QGdtYWlsLmNvbQ==
  Aowuwu
      68
  Aowuwu  
     2020-06-10 16:24:07 +08:00
  ZHJlYW1pY2lhbkBnbWFpbC5jb20=
  xianglifei
      69
  xianglifei  
     2020-06-10 16:27:40 +08:00
  eGlhbmdsaWZlaUBvdXRsb29rLmNvbQ==
  morewater
      70
  morewater  
     2020-06-10 16:28:43 +08:00
  d2FuZ2hld2lsbEBnYW1pbC5jb20=
  CantSee
      71
  CantSee  
     2020-06-10 16:29:54 +08:00
  MTc2MzcxNDgzMTBAMTYzLmNvbQ==
  komorbi
      72
  komorbi  
     2020-06-10 16:31:45 +08:00
  ODYxMTBAMTYzLmNvbQ==
  dingdongmatch
      73
  dingdongmatch  
     2020-06-10 16:38:46 +08:00
  OTk2OTA0NzE0QHFxLmNvbQ==
  nijux
      74
  nijux  
     2020-06-10 16:40:10 +08:00
  bmlqdXhAaG90bWFpbC5jb20=
  lfwfd
      75
  lfwfd  
     2020-06-10 16:43:58 +08:00 via iPad
  bGZ3ZmRAb3V0bG9vay5jb20=
  kidcracker1
      76
  kidcracker1  
     2020-06-10 16:46:14 +08:00
  a2lkY3JhY2tlcjFAZ21haWwuY29t
  qq7790586
      77
  qq7790586  
     2020-06-10 16:46:41 +08:00
  没安卓的吗???
  MeMoDiv
      78
  MeMoDiv  
     2020-06-10 16:46:44 +08:00
  MjQ1ODg1NTk0QHFxLmNvbQ==
  WeChat:d2FuZzZqaW5nN3lhbw==
  Maxbo
      79
  Maxbo  
     2020-06-10 16:47:23 +08:00 via iPhone
  bWF4aWFvYm9AMTM5LmNvbQ==
  evernight
      80
  evernight  
     2020-06-10 16:51:42 +08:00
  ZXZlcm5pZ2h0X2RAMTYzLmNvbQo=
  erwin985211
      81
  erwin985211  
     2020-06-10 16:52:59 +08:00
  其实我想问问这种直接 rss 别人的公众号算侵权吗
  licript
      82
  licript  
     2020-06-10 16:53:57 +08:00
  bGkyLnlAZm94bWFpbC5jb20=
  doskoi
      83
  doskoi  
     2020-06-10 16:55:50 +08:00
  ZG9za29pQGxpdmUuY29t
  iAndychan
      84
  iAndychan  
     2020-06-10 16:57:17 +08:00
  YW5keWNoYW45Nzc=
  mojito
      85
  mojito  
     2020-06-10 16:57:42 +08:00
  a2V6aGFuZzgzMjdAZ21haWwuY29t
  babyzhang
      86
  babyzhang  
     2020-06-10 17:07:31 +08:00
  YmFieXpoYW5nQHZpcC5xcS5jb20=
  zchlwj
      87
  zchlwj  
     2020-06-10 17:10:38 +08:00
  aHh6aG91aEBnbWFpbC5jb20=
  changzhenbo2008
      88
  changzhenbo2008  
     2020-06-10 17:15:33 +08:00 via iPhone
  Y2hhbmd6aGVuYm8yMDA4QGdtYWlsLmNvbQ==
  qgbaba
      89
  qgbaba  
     2020-06-10 17:15:57 +08:00
  MTAxMDcxMkBxcS5jb20=
  qgbaba
      90
  qgbaba  
     2020-06-10 17:16:41 +08:00
  JXU1RkFFJXU0RkUxJXVGRjFBMTAxMDcxMg==
  Stypstive
      91
  Stypstive  
     2020-06-10 17:17:00 +08:00
  dGhvdWdodG9meW91MTk5Mw==
  cmlx1014
      92
  cmlx1014  
     2020-06-10 17:19:43 +08:00
  之前有个收趣的 貌似很火的啊
  ETO
      93
  ETO  
     2020-06-10 17:24:50 +08:00
  aGlAaW01NS5jYwo=
  Y2hpbG9o
      94
  Y2hpbG9o  
     2020-06-10 17:25:53 +08:00
  Y2hpbG9od2VpQGdtYWlsLmNvbQ==
  zktree
      95
  zktree  
     2020-06-10 17:28:57 +08:00 via iPhone
  azgxOTQyNzUwNkBnbWFpbC5jb20=
  sm0king
      96
  sm0king  
     2020-06-10 17:30:31 +08:00
  邮箱:bG50aWFuZGFAZ21haWwuY29t
  微信:c20wa2luZw==
  Ceasers
      97
  Ceasers  
     2020-06-10 17:34:49 +08:00 via iPhone
  YWNjZGVueUBnbWFpbC5jb20=
  recosong
      98
  recosong  
     2020-06-10 17:35:03 +08:00 via iPhone
  ruanyu1
      99
  ruanyu1  
     2020-06-10 17:35:33 +08:00
  bWFpbDpydWFueXUxQGdtYWlsLmNvbXx3ZWNoYXQ6YmlncnVhbjEyMwo=
  xy19009188
      100
  xy19009188  
     2020-06-10 17:36:02 +08:00
  eHkxOTAwOTE4OEBnbWFpbC5jb20=
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   1158 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 45ms · UTC 18:30 · PVG 02:30 · LAX 11:30 · JFK 14:30
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.