V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
bfl008
V2EX  ›  分享发现

联通 10 元 1G 流量包(预约链接)

 •  
 •   bfl008 · 2015-10-16 11:27:29 +08:00 · 10623 次点击
  这是一个创建于 2489 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  10.24 号开始买,现在先预约。
  目前策略是: 10.24 买一个,双 11 买一个,明年就不用管流量的问题了。

  至于邀请分享那个,流量银行啥的,操作太复杂。不如花小钱来的爽快。

  ----------------------------------------
  ①1G 全国流量半年包每个用户限预约购买一次,不允许重复预约购买。
  ②预约成功后,系统会将预约成功的信息以短信方式发送至您的手机。
  ③用户完成预约后分享邀请好友参加活动,好友通过分享页面成功兑换 1G 全国流量半年包,邀请人将获得 10 个流量币的奖励(成功邀请 10 个好友,免费得 100 个流量币,即可实现免费兑换 1G 全国流量半年包)。分享邀请成功好友越多,流量币奖励越多。  预约链接:

  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/1421PD

  146 条回复    2015-10-24 09:49:46 +08:00
  1  2  
  sexoutsex2011
      1
  sexoutsex2011  
     2015-10-16 11:38:00 +08:00   ❤️ 2
  太麻烦。我还是用这些时间去赚 90 元吧。
  khao
      2
  khao  
     2015-10-16 11:45:28 +08:00
  khao
      3
  khao  
     2015-10-16 11:46:08 +08:00
  kuxiazi
      4
  kuxiazi  
     2015-10-16 11:48:26 +08:00 via iPhone
  套餐包的够用了 就不去凑热闹了
  matrixyuri
      5
  matrixyuri  
     2015-10-16 11:49:44 +08:00
  lolicon
      6
  lolicon  
     2015-10-16 11:52:56 +08:00 via Android
  mikii
      7
  mikii  
     2015-10-16 11:53:15 +08:00
  校园用户都是 10 元包 1.5G 可多次叠加.....
  lovebirdegg
      8
  lovebirdegg  
     2015-10-16 11:54:59 +08:00
  wjchen
      9
  wjchen  
     2015-10-16 11:58:52 +08:00
  ob
      10
  ob  
     2015-10-16 11:58:58 +08:00
  wusibacg
      11
  wusibacg  
     2015-10-16 11:59:59 +08:00
  ![09633c871a17f395c29cc06265d1afad.png]( https://ooo.0o0.ooo/2015/10/15/562075b6019f7.png "09633c871a17f395c29cc06265d1afad.png")
  aHR0cCUzQS8vYmFuay53by5jbi9zeXlnL3NoYXJlbGluay8xZy81WFE0OTY=
  同接力~
  chaker
      12
  chaker  
     2015-10-16 12:02:05 +08:00
  yxjxx
      13
  yxjxx  
     2015-10-16 12:11:08 +08:00
  @mikii 哪个省?我是校园 4G 套餐,武汉联通没有。
  lewiseek
      14
  lewiseek  
     2015-10-16 12:15:19 +08:00 via iPad
  wusibacg
      15
  wusibacg  
     2015-10-16 12:17:11 +08:00
  @wusibacg 发现好像写错了..还是直接上地址吧..
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/5XQ496
  Tlvncks
      16
  Tlvncks  
     2015-10-16 12:23:17 +08:00
  只有 1024 的活动, 1111 的活动呢?
  n6DD1A640
      17
  n6DD1A640  
     2015-10-16 12:23:46 +08:00
  kennylx
      18
  kennylx  
     2015-10-16 12:26:35 +08:00 via Android
  没看懂,是不凑满 10 个就不能 10 块买 1G ,还是不凑满也能买,但是凑满 10 个邀请免费?
  alect
      19
  alect  
     2015-10-16 12:26:56 +08:00
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/644TON
  联通 10 元 1G 流量包(预约链接)接力。。。
  Bairrfhoinn
      20
  Bairrfhoinn  
     2015-10-16 12:33:18 +08:00
  去年买的半年期流量还有 2.8GB 没有用完,有效期到明年二月,暂时先不参加了。
  jqw1992
      21
  jqw1992  
     2015-10-16 12:34:19 +08:00


  帮我也刷刷
  h4lt
      22
  h4lt  
     2015-10-16 12:35:54 +08:00
  liangguan5
      23
  liangguan5  
     2015-10-16 12:36:24 +08:00 via iPhone
  rphoho
      24
  rphoho  
     2015-10-16 12:40:12 +08:00
  4faramita
      25
  4faramita  
     2015-10-16 12:44:19 +08:00
  接力了忘记楼上哪位...
  同求接力!
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/07C42M
  about
      26
  about  
     2015-10-16 12:51:33 +08:00 via Android
  iyaozhen
      27
  iyaozhen  
     2015-10-16 12:56:00 +08:00 via Android
  gujiaxi
      28
  gujiaxi  
     2015-10-16 12:57:11 +08:00
  DreamCMS
      29
  DreamCMS  
     2015-10-16 12:59:02 +08:00
  Roboo
      30
  Roboo  
     2015-10-16 13:00:02 +08:00 via Android
  BlueWolf
      31
  BlueWolf  
     2015-10-16 13:07:29 +08:00
  etnperlong
      32
  etnperlong  
     2015-10-16 13:13:57 +08:00
  sb
      33
  sb  
     2015-10-16 13:14:30 +08:00
  已接力,求继续接力

  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/H37U3D

  提示:直接点开在电脑上就可以完成预约。
  ooxxcc
      34
  ooxxcc  
     2015-10-16 13:17:13 +08:00
  sotilsy
      35
  sotilsy  
     2015-10-16 13:19:49 +08:00
  DingSoung
      36
  DingSoung  
     2015-10-16 13:22:41 +08:00 via iPhone
  siriusVtoEX
      37
  siriusVtoEX  
     2015-10-16 13:23:00 +08:00
  流量银行 android 客户端直接被我的杀毒软件干掉了
  takatost
      38
  takatost  
     2015-10-16 13:34:19 +08:00
  redkei
      39
  redkei  
     2015-10-16 13:38:06 +08:00 via iPhone
  loading
      40
  loading  
     2015-10-16 13:39:11 +08:00 via iPhone
  我都用 29 包 4g 月本地流量的电信卡了…
  icodesign
      41
  icodesign  
     2015-10-16 13:43:40 +08:00
  hywang1230
      42
  hywang1230  
     2015-10-16 13:45:00 +08:00 via iPhone
  Reficul
      43
  Reficul  
     2015-10-16 13:50:39 +08:00
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/Y53H1M

  已经从了楼主的小尾巴,继续接力
  gaohongyuan
      44
  gaohongyuan  
     2015-10-16 13:50:56 +08:00 via Android
  Ansen
      45
  Ansen  
     2015-10-16 13:51:10 +08:00
  cjjia
      46
  cjjia  
     2015-10-16 13:58:05 +08:00
  哈哈,求撸免费流量
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/902CEU
  byron
      47
  byron  
     2015-10-16 14:01:43 +08:00
  4rnold
      48
  4rnold  
     2015-10-16 14:08:26 +08:00
  Ansonyi
      49
  Ansonyi  
     2015-10-16 14:17:14 +08:00
  nokisubye
      50
  nokisubye  
     2015-10-16 14:23:10 +08:00
  panlilu
      51
  panlilu  
     2015-10-16 14:26:02 +08:00
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/738H0X
  已经接力楼上的了,求接力
  xiaowangge
      52
  xiaowangge  
     2015-10-16 14:28:26 +08:00
  接力赛来了,点我点我

  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/2FJ898
  mikii
      53
  mikii  
     2015-10-16 14:30:30 +08:00
  @yxjxx 山东
  xuchenkai
      54
  xuchenkai  
     2015-10-16 14:33:24 +08:00 via Android
  masterqing
      55
  masterqing  
     2015-10-16 14:33:51 +08:00
  yorath
      56
  yorath  
     2015-10-16 14:34:32 +08:00
  winterx
      57
  winterx  
     2015-10-16 14:39:04 +08:00
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/L57T08

  已经接力楼上 求点我!
  moliliang
      58
  moliliang  
     2015-10-16 14:43:39 +08:00
  联通 4G 和移动 4G 哪个好一点?
  lozzow
      59
  lozzow  
     2015-10-16 14:45:21 +08:00 via Android
  @yxjxx 山东有
  lackar
      60
  lackar  
     2015-10-16 14:47:03 +08:00
  mgc
      61
  mgc  
     2015-10-16 14:48:33 +08:00
  jonnn
      62
  jonnn  
     2015-10-16 14:52:19 +08:00
  cool4zbl
      63
  cool4zbl  
     2015-10-16 14:54:35 +08:00
  tyhunter
      64
  tyhunter  
     2015-10-16 14:55:13 +08:00
  u
      65
  u  
     2015-10-16 14:59:07 +08:00
  接力了楼上,求接力 http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/9FHDZ9
  SuT2i
      66
  SuT2i  
     2015-10-16 14:59:12 +08:00
  zhzhwcn
      67
  zhzhwcn  
     2015-10-16 15:04:48 +08:00
  Huazai
      68
  Huazai  
     2015-10-16 15:12:35 +08:00
  mcone
      69
  mcone  
     2015-10-16 15:17:53 +08:00
  kk47
      70
  kk47  
     2015-10-16 15:20:41 +08:00
  x86
      71
  x86  
     2015-10-16 15:22:49 +08:00
  fline
      73
  fline  
     2015-10-16 15:35:12 +08:00
  http://bank.wo.cn/syyg/sharelink/1g/R5G012

  楼上已点,继续接力~
  canesten
      74
  canesten  
     2015-10-16 15:36:38 +08:00
  danzwl
      75
  danzwl  
     2015-10-16 15:39:27 +08:00 via iPhone
  tms
      76
  tms  
     2015-10-16 15:42:08 +08:00
  已点楼上
  接力
  tms
      77
  tms  
     2015-10-16 15:42:14 +08:00
  luoer
      78
  luoer  
     2015-10-16 15:43:58 +08:00
  RobinCheng
      79
  RobinCheng  
     2015-10-16 15:49:38 +08:00 via iPhone
  imnpc
      80
  imnpc  
     2015-10-16 15:50:33 +08:00
  cst4you
      81
  cst4you  
     2015-10-16 15:54:57 +08:00   ❤️ 1
  Eymard
      82
  Eymard  
     2015-10-16 16:19:05 +08:00
  walleL
      83
  walleL  
     2015-10-16 16:21:29 +08:00
  wtbhk
      84
  wtbhk  
     2015-10-16 16:22:59 +08:00
  sortbylist
      85
  sortbylist  
     2015-10-16 16:25:50 +08:00
  RqPS6rhmP3Nyn3Tm
      86
  RqPS6rhmP3Nyn3Tm  
     2015-10-16 16:42:48 +08:00 via iPad
  vstar
      87
  vstar  
     2015-10-16 16:47:37 +08:00
  silvon
      88
  silvon  
     2015-10-16 17:15:13 +08:00
  接力
  silvon
      89
  silvon  
     2015-10-16 17:15:34 +08:00
  hjxx
      90
  hjxx  
     2015-10-16 17:20:38 +08:00
  zqhong
      91
  zqhong  
     2015-10-16 17:28:34 +08:00
  Clarencep
      92
  Clarencep  
     2015-10-16 17:55:05 +08:00
  billwang
      93
  billwang  
     2015-10-16 17:59:59 +08:00
  你们都不用流量大转盘吗?每天抽奖,积攒下来也差不多了
  hpcyr002
      94
  hpcyr002  
     2015-10-16 18:36:06 +08:00
  必须下载客户端么?
  sdd11
      96
  sdd11  
     2015-10-16 18:53:35 +08:00
  sdd11
      97
  sdd11  
     2015-10-16 18:54:17 +08:00
  @mikii 什么套餐这么好,我也是校园用户啊
  sixer
      98
  sixer  
     2015-10-16 18:59:38 +08:00 via Android
  mikii
      99
  mikii  
     2015-10-16 19:02:53 +08:00
  @sdd11 啥套餐?不是套餐啊,能直接包,下边红的
  [img]http://i13.tietuku.com/3e2724a775ac05b5.png[/img]
  Mavious
      100
  Mavious  
     2015-10-16 20:55:16 +08:00 via Android
  移不动用户气的摔桌子 o(︶^︶)o
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1122 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 35ms · UTC 20:24 · PVG 04:24 · LAX 13:24 · JFK 16:24
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.