V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
测试工具
SmokePing
IPv6 访问测试
kenvix
V2EX  ›  宽带症候群

github.io 大规模中间人?

 •  5
   
 •   kenvix · 339 天前 · 27758 次点击
  这是一个创建于 339 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  刚刚注意到 *.github.io 的连接都被劫持了,证书变成了一个自颁发的无效证书,还留了个 QQ 号

  挂代理是没问题的

  询问其他省的朋友也是如此

  1.jpg

  2.jpg

  `JKF_0G09K5_KC__B5HF96K.jpg

  第 1 条附言  ·  338 天前

  部分地区似乎已经开始恢复了。

  image.png

  211 条回复    2020-03-28 18:06:37 +08:00
  1  2  3  
  bclerdx
      201
  bclerdx   338 天前 via Android
  测试正常。
  sobigfish
      202
  sobigfish   338 天前
  @noreplay #199 感觉更像是黑 GitHub 然后学某毒利益集团获利的感觉
  kuro1
      203
  kuro1   338 天前
  北京 BGP 复现,还是过梯子把
  Archeb
      204
  Archeb   338 天前
  @gowk 滥用这个词是不是不太对
  ddcc
      205
  ddcc   338 天前
  湖南长沙联通复现
  augustheart
      206
  augustheart   338 天前
  @noreplay
  这个算是想多了……这文章说的不是一回事
  ddup
      207
  ddup   338 天前
  结合前几天 GitHub 的一些负面新闻,国内恐怕是要搞事情。
  Win7GM
      208
  Win7GM   338 天前
  广东广州移动目前正常。
  noreplay
      209
  noreplay   338 天前
  @augustheart 呃,不好意思,我看错时间了。。。。。
  ntgeralt
      210
  ntgeralt   338 天前
  检查系统时间和你的路由科学插件 DNS 状态
  kenvix
      211
  kenvix   337 天前
  @ntgeralt 老哥你昨天恐怕没有上网吧
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   FAQ   ·   API   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   3196 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 19ms · UTC 00:58 · PVG 08:58 · LAX 16:58 · JFK 19:58
  ♥ Do have faith in what you're doing.